O firmie

W swej działalności NAVIMOR koncentruje się na współpracy z bankami i instytucjami finansowymi oraz ze stoczniami

W końcu 2000 roku spółka została utworzona do obsługi rynku nieruchomości. Ostatecznie, działalność w tym zakresie nie została podjęta. W 2004 roku spółka – z udziałem menedżerów jako wspólników wzmocniła obecność w gospodarce morskiej i wykonuje od tego czasu usługi w tym sektorze gospodarki. Dbamy o rzetelną obsługę klientów, zbieramy doświadczenia i pilnujemy jakości naszych usług.

 

Kontynuujemy działalność poprzednika – PHZ NAVIMOR zał. 1 stycznia 1971 r. do obsługi Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych, Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych oraz innych przedsiębiorstw gospodarki morskiej i stoczni jachtowych. PHZ NAVIMOR od 1984 roku działał jako spółka prawa handlowego. W zamian za wniesiony aport, w powstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Skarb Państwa objął 51% udziałów. Pozostałe udziały objęte zostały przez stocznie remontowe, stocznie rzeczne, stocznie jachtowe, biura projektowe gospodarki morskiej oraz inne podmioty działające w gospodarce morskiej. Z monopolu państwa w prowadzeniu handlu zagranicznego NAVIMOR korzystał do 1988 roku. Transformacja ustrojowa i gospodarcza, konkurencja i swoboda rynkowej regulacji zasadniczo wpłynęły na sytuację firmy. Dla zbiurokratyzowanych struktur przedsiębiorstwa handlu zagranicznego oznaczało to bezwzględną weryfikację uprawianego dotąd stylu działania. Od 1990 roku reorganizacja działalności umożliwiła powstanie kilkunastu firm-córek – wyspecjalizowanych biur handlowych działających jako agenci i brokerzy dla stoczni i armatorów. Stocznie remontowe, wcześniej odcięte od klientów – zagranicznych armatorów, przejęły samodzielne prowadzenie spraw handlowych oraz część pracowników. Restrukturyzacja Spółki pozwoliła na utrzymanie konkurencyjności, a pojawienie się znanego firmowego znaku NAVIMOR w kilkunastu nowych – prywatnych już firmach było znakomitym handicapem w zdobywaniu nowych klientów.

Poza współpracą ze stoczniami w sprawach handlowych i kontraktowych, rozwijana była współpraca z bankami, w szczególności w obsłudze finansowania budowy statków. To we współpracy z NAVIMOR wprowadzona została w Polsce praktyka zabezpieczania się banków na statkach w budowie. Zainicjowane tworzenie spółek zadaniowych, wyodrębnianie finansowania budowy statku z finansowania całej stoczni było wówczas nowością w kraju. Wdrożona praktyka korelowania etapów finansowania z postępem budowy statku stała się odrębnym produktem – jako nadzory techniczno-finansowe wykonywane na zlecenie banków w stoczniach.

 

Istotnym było wydanie dla PHZ NAVIMOR w 1999 roku przez Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. certyfikatu zgodności z wymogami normy zarządzania jakością ISO 9002:1994. Po prywatyzacji w 2000 roku działalność została utrzymana a dotychczas powiązane spółki uzyskały samodzielność.

W 2003 roku został wydany certyfikat zatwierdzenia zgodności z wymaganiami nowej normy zarządzania jakością ISO 9001:2000. NAVIMOR był jedyną firmą, gdzie nadzory wykonywane były zgodnie z nową normą.